Berichten in de Branche:Agro

AVG: de stand van zaken

Op 25 mei 2018 stond heel Nederland even in het teken van het privacyrecht. Op deze datum trad namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De media stonden er bol van en ook u heeft ongetwijfeld e-mails ontvangen van organisaties met een verzoek om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Lees het artikel

Het aanbieden van een onderhands akkoord

Ondanks alle energie die is geïnvesteerd, kan het gebeuren dat jouw onderneming in financieel zwaar weer komt te verkeren. Dit heeft tot gevolg dat de opties moeten worden onderzocht om de onderneming te herstructureren om deze onderneming weer rendabel te krijgen. Indien je voorziet dat je je schulden niet meer volledig kan voldoen en een faillissement wil voorkomen, kan ook de optie worden onderzocht om alle schuldeisers te verzoeken in te stemmen met een buitengerechtelijk akkoord.

Lees het artikel

De rekening-courant schuld van de ondernemer: de fiscus treedt op!

Niet zelden leent de directeur-grootaandeelhouder geld van zijn eigen onderneming, bijvoorbeeld voor het financieren van de aankoop van een woning of voor het bekostigen van zijn uitgaven. Het mes snijdt in dat kader aan twee kanten: de ondernemer verkrijgt enerzijds direct liquide middelen en behoeft anderzijds (nog) geen box 2 belasting te betalen. De fiscus loopt hierdoor echter inkomsten mis en gaat hiertegen optreden. Het kabinet is van plan om in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel in te dienen met een zogenoemde rekening-courantmaatregel.

Lees het artikel

Verhuurder opgelet: informeer huurder tijdig bij afloop tijdelijke verhuur!

Sinds de ingang van Wet Doorstroming Huurmarkt op 1 juni 2016 is het voor verhuurders mogelijk om voor tijdelijk een zelfstandige woonruimte te verhuren zonder dat huurders hierbij huurbescherming toekomen. Punt van aandacht bij het sluiten van een tijdelijke huurovereenkomsten is dat verhuurder de huurder tijdig moeten informeren over het einde van het huurcontract. Deze schriftelijke kennisgeving moet maximaal drie maanden en minimaal één maand voor het verstrijken van de bepaalde tijd gebeuren. Indien niet aan voornoemd vereiste wordt voldaan,

Lees het artikel

Maakt wetsontwerp arbeidsmarkt in balans einde aan payrolling?

Vorige week is de Wet arbeidsmarkt in Balans ter internetconsultatie voorgelegd. Hoe­wel de beoogde inwerkingtredingsdatum pas 1 januari 2020 is, is het vanwege sommige mogelijke verstrekkende gevolgen toch zinvol om alvast kennis te nemen van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen. Denk daarbij aan nieuwe regels voor flexibele arbeid, proeftijd en payrolling. Bij oproepovereenkomsten wordt voorgesteld dat een oproep om te komen werken, die overigens ook per mail mag, ten minste 4 dagen van tevoren moet worden gedaan.

Lees het artikel

Vergeten huurprijsindexering bedrijfsruimte

In de meeste huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten staat een regeling voor de huurprijsindexering. Toch wordt in de praktijk regelmatig vergeten om de huurprijs te indexeren. Kun je dan als verhuurder – ook jaren later – nog aanspraak maken op de te weinig betaalde huur? Of mag je je als huurder rijk rekenen? Sophie licht dit toe aan de hand van een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. In die kwestie was in 1997 een huurovereenkomst gesloten met daarin een jaarlijkse huurprijsindexering.

Lees het artikel

Beslag op buitenlandse bankrekening

Je kent allemaal de volgende situatie. Een klant laat facturen onbetaald. Je ziet je gedwongen naar de rechter te gaan. De rechtbankprocedure heb je met succes doorlopen. Maar toch sta je met lege handen, omdat die klant met de noorderzon is vertrokken.

Lees het artikel

Faillissement VOF betekent niet meer vanzelf het faillissement van de vennoten

Een vennootschap onder firma (VOF) is een bijzondere ondernemingsvorm. Een VOF bezit namelijk geen rechtspersoonlijkheid, maar wel een afgescheiden vermogen. Crediteuren kunnen zich daarop met voorrang verhalen ten opzichte van de privé-schuldeisers van de vennoten. Bijzonder is dat hoewel een VOF geen rechtspersoonlijkheid heeft, een VOF toch failliet kan worden verklaard. Als een VOF failliet werd verklaard, dan had dit automatisch mede het faillissement van de vennoten tot gevolg. In 2009 heeft de Hoge Raad bijvoorbeeld nog geoordeeld dat de in Polen woonachtige vennoten van een Nederlandse VOF automatisch failliet gaan door het faillissement van die VOF.

Lees het artikel